Stosprintern Final 2019, Zeta Wise As, Kevin Oscarsson.